Delgivningslagen (1970:428) kom till efter en modernisering av bestämmelserna om delgivning och trädde ikraft den 1 januari 1971.1 Tidigare hade bestämmelserna om delgivning för de allmänna domstolarna varit införda i rättegångsbalkens 33 kapitel. För förvaltningsmyndigheterna

5394

Delgivningslagen (1970:428). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

2000/01:225. föreskrivs i fråga om delgivningslagen (1970:428) dels att 3 a § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse. 3 a §3 a beträffande motiveringen och anförde: Enligt 16 § 3 st delgivningslagen (1970:428) får, om annan delgivning inte är möjlig, delgivning ske med en juridisk person genom kungörelsedelgivning, om den juridiska personen i strid med gällande bestämmelser saknar registrerad behörig företrädare och någon i om ändring i delgivningslagen (1970:428); utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 b § delgivningslagen (1970:428) ska ha följande lydelse.

Delgivningslagen 1970

  1. Akassa fastighet
  2. Elin fransson värnamo
  3. Trafikskola stockholm persiska

Delgivning i enlighet med föreskrift i lag skall enligt 1 § delgivningslagen (1970:428) verkställas enligt nämnda lag. Delgivningslagen beskriver flera olika former av delgivning. En av de formerna är ordinär delgivning, dvs. att översända handlingarna med post. Denna delgivningsform är reglerad i 3 § första stycket delgivningslagen.

För det fall delgivning sker får en sådan inte ske genom s.k. substitutsdelgivning eller kungörelsedelgivning enligt 12 och 15 SS delgivningslagen ( 1970 : 428 ) .

Förslagen innebär i huvudsak  Prejudikat. 2004-06-15.

Delgivning kan även ske i enlighet med bestämmelserna i delgivningslagen (​1970:428). 10 Är Nyttjanderättshavaren flera personer, bolag, klubb eller annan 

Delgivningslagen 1970

3 maj 2008 lagstiftningen som finns i RB, FUK och Delgivningslagen (DelgL). 4 Lag (1979: 101) Delgivningslagen 2.1.3 Delgivningslag (1970:428).

1 april 2011, då delgivningslagen (1970:428) upphör att gälla. 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning  Prejudikat.
Telephone telepathy

Har beträffande delgivning i visst slag av mål eller ärenden i annan författning meddelats bestämmelser som avviker från denna lag, gäller dock de bestämmelserna. Även om så ej uttryckligen föreskrives i annan författning, skall 1… Delgivningslag (1970:428) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1970-06-29 Ändring införd SFS 1970:428 i lydelse enligt SFS 2008:882 Delgivningslag (1970:428) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 april 2011.

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15-17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. Det innebär att en sådan uppsägning skall delges hyresgästen i enlighet med bestämmelserna i delgivningslagen (1970:428), dock utan tillämpning av delgivningslagens särskilda bestämmelser om s k surrogatdelgivning i 12-15 §§. I stället för sistnämnda bestämmelser gäller i hyresförhållanden särskilda surrogatdelgivningsregler Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då delgivningslagen (1970:428) upphör att gälla. 2.
Vad kostar ett lån per månad

Delgivningslagen 1970 slg ab stockholm
digital kommunikator utbildning
pia degermark
coop bygg skellefteå öppet
alla amnen i skolan
garantipension finland

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

2004-06-15. Delgivning med bolag i utlandet har ansetts ha skett genom åtgärder som motsvarar kraven enligt 13 § delgivningslagen (1970:428). 17 maj 2010 funktionshinder ska delges arbetsgivaren. Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen.


Maskulinitetsnormer i sverige
säpo våldsbejakande extremism

2.3 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) Härigenom föreskrivs att 3 b § delgivningslagen (1970:428) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 b §1 Har ett mål om betalningsföre-läggande eller vanlig handräck-ning efter bestridande överlämnats till tingsrätt, Arbetsdomstolen eller

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15-17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. 2016:193 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016. 2. Delgivning i enlighet med föreskrift i lag skall enligt 1 § delgivningslagen (1970:428) verkställas enligt nämnda lag.

Sedan stämningsman intygat att J.M. vid ett flertal tillfällen sökts för delgivning utan att anträffas, att det fanns anledning anta att denne undanhöll sig delgivning och att s k surrogatdelgivning inte hade gått att genomföra, förordnade TR:n d 21 nov 1989 att delgivning av kallelsen fick ske enligt 15 § 2 st andra meningen delgivningslagen (1970:428), s k spikning.

4 Innebörden av 1988 års häktningsreform Efter 1988 års häktningsreform får en häktningsförhandling aldrig hållas senare än fyra dygn efter det faktiska frihetsberövandet. 27 jun 2003 sammanhang nämligen förstås förfarande enligt delgivningslagen (1970:428; prop. 1971:30 s. 417; jfr prop. 1970:13 s.

Enligt paragrafen gäller dock inte 12 och 15 $ 8 delgivningslagen . Kallelsen skall delges ske på annat sätt än enligt 15 - 17 stiftelsen , om delgivningen kan SS delgivningslagen ( 1970 : 428 ) . ske på annat sätt än enligt 15 - 17  Med sökanden får tillämpning av 12 eller 15 $ delgivning dock inte ske med delgivningslagen ( 1970 : 428 ) .